نیک اندیشی ، تخصص متخصصین داده کاو ماست

WorkshopReg Form
لطفا در تکمیل این فرم دقت نمایید زیرا گواهی حضور در کارگاه براساس این اطلاعات صادر خواهد شد.